<h1 class=”page-heading”>Köpvillkor</h1>
<strong>Avtal</strong>
Avtal om försäljning mellan Hetluften AB och kunden sker genom att Hetluften AB accepterar kundens order i form av en orderbekräftelse som tillställs kunden. Varor som är beställningsvara och ej lagervara, kan ej avbeställas, ej utlösta beställningsvaror kommer att efterfaktureras. Alla bluffbeställningar polisanmäles. Alla varor är Hetuften AB’s egendom tills full betalning skett.

<strong>Priser</strong>
Samtliga priser anges inklusive mervärdesskatt för privatpersoner och exklusive mervärdesskatt för registrerade återförsäljare.
Hetluften AB reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av omständigheter utanför Hetluften AB kontroll.
<strong>
Leverans</strong>
Leverans sker från aktuellt lager/depå inom c:a två arbetsdagar från order. För det fall produkten ej finns i lager sker leverans fortast möjligt. I köpet ingår ett leveransförsök. Någon telefonavisering utlovas ej. För det fall mottagaren ej är anträffbar transporteras produkten till närmaste transportleverantörs depå för kundens avhämtande, kvällsutkörning ingår ej och kommer att efterdebiteras kunden om det begärs av mottagaren hos transportbolaget.

<strong style=”line-height: 1.3em;”>Frakter</strong>

Det åligger kunden att omgående vid leverans kontrollera produkten. Eventuella transportskador skall omgående reklameras till transportören genom direkt påteckning på fraktsedeln. Dolda skador skall inom två dagar skriftligen reklameras till transportleverantören eller då kunden avhämtat produkten på transportleverantörens depå, ­ till närmaste transport-leverantörs depå. Vid begäran skall produktens emballage kunna uppvisas. För det fall kunden ej reklamerar på angivet sätt inom rätt tid förfaller rätten till ersättning till följd av transportskadan.

<strong>Garantier</strong>

Mitsubishi Electric lämnar från år 2014, 5 års garanti på utvalda luft/luft och luft/vatten värmepumpar till privatperson (under förutsättning att den installerats av certifierad installatör).
I övrigt lämnas 2 (vissa fall 1) års materialgaranti på värmepumpar och endast om de installeras av certifierad installatör (kvitto ska kunna visas upp), garantierna är helt förverkade om ej certifierad montör installerar eller gör ingrepp i maskinerna. Garantitid på reservdelar är 6 månader.

Garantin omfattar inte skador som uppkommit pga. misskötsel eller vårdslöshet t.ex. värmepumpens utomhusdel tillåtits samla så mycket is att fläktmotorn eller vingen skadas, i manualen nämnda serviceåtgärder försummas. (t.ex. rengöring av innerdelen försummas, vilket kan t.ex. leda till att inomhusendelen fryser eller extra slitage på fläktmotorn), fel som uppstår pga. felaktig installation, dimensionering eller överskridning av tekniska värden, installationen är gjord av en installatör som inte är ackrediterad/certifierad, onormala spänningsväxlingar i elnätet, av storm, åska, eller nedfallen snö/is osv. orsakade skador, skador orsakade av husdjur eller andra djur, skador i kylmediekretsen orsakade av vassa föremål, t.ex. läckage i utomhusdelen.
<div>
<div>Garantin ersätter inte delar som av normalt slitage behöver bytas eller utgifter som dessa orsakat. Garantigivarens ansvar täcker ej sådana skador som den sålda produkten orsakar andra föremål eller personer. Produkter som t.ex. filter/batterier, vilka hör till normalförbrukningsmaterial ingår inte i garantin. Garantin täcker ej för produkten betydelselösa fel eller bristers reparation och gäller endast i Sverige.</div>
<div>
<h4>F-gasförordning</h4>
<strong>Enligt F-gasförordningen (517/2014) ”Icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10” är vi på hetluften.se, som säljföretag, skyldiga att redovisa vilken certifierad installatör som ska utföra varje enskild installation. </strong>

Då våra installatörer uppfyller kriterierna för att få installera är detta inget problem för dig som kund så länge du även handlar installation av oss när du gör din värmepumpsbeställning.

Detta innebär i praktiken att: om du handlar en luftvärmepump av oss utan att samtidigt beställa installation kommer vi att behöva få in kompletterande uppgifter på installationsföretagets namn och dess certifieringsnummer för att kunna slutföra ordern.

I och med detta, förbinder du som kund dig till att använda nämnde certifierade installatör vid installationen av din luftvärmepump, och du ger samtidigt hetluften.se rätt att kontrollera uppgifterna med nämnd installatör innan leverans från hetluften.se.

Läs mer på skvp.se eller alltomfgas.se

</div>
</div>
&nbsp;

<strong>Standardinstallation</strong>

Med standardinstallation av luft/luft värmepump inom Sverige menas följande:
<ul>
<li>En rörlängd på max fem meter (gäller rör 1/4″x3/8″).</li>
<li>Täckkanaler med max fem meters längd.</li>
<li>5 meter kondensvattenslang.</li>
<li>Väggkonsol med gummibussningar för utomhusdel, placering max c:a 1,5 m från marknivå.</li>
<li>En utkörning till kund efter överenskommelse, vid bomkörning debiteras 2.000:- + moms.</li>
<li>Vid installation på ö eller vid otillgänglig väg tillkommer extra tidsdebitering.</li>
<li>Inomhusdel med monteringshöjd max c:a 2.5 m.</li>
<li>Utomhusdel med monteringshöjd max c:a 1.5 m.</li>
<li>Jordat 1-fas eluttag med jordfelsbrytare skall finnas framdraget till pumpen (eller anslutas senare).</li>
<li>1 st. Håltagning genom yttervägg av trä, leca eller tegel, för övriga material tillkommer håltagningskostnad.</li>
<li>Tätning av väggenomföring, eventuella fasadskador ersätts ej (som ex.vis skador på dåligt rappad fasad).</li>
<li>Igångkörning och test av värmepump.</li>
<li>Handhavandeinstruktion till kund.</li>
<li>Grovstädning (kund tillvaratar emballage).</li>
</ul>
&nbsp;

<strong>Rotavdrag</strong>

“Om Skatteverket inte skulle bevilja hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Hetluften AB dragit av, har Hetluften AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte har beviljat, detta belopp förfaller då omgående till betalning.”

Tänk på att Du måste ha lagfart på fastigheten du begär ROT avdrag för.

Vi måste ha ditt personnummer och fastighetsbeteckningen.

ROT avdragets storlek varierar beroende på arbetsinsatsens storlek.

&nbsp;
<h2>Säker betalning</h2>
<h3>Payson</h3>
<img class=” size-full wp-image-4512″ src=”/wp-content/uploads/cms/payson-Payson.png” sizes=”(max-width: 140px) 100vw, 140px” srcset=”/wp-content/uploads/cms/payson-Payson.png 140w, /wp-content/uploads/cms/payson-Payson-1160×348.png 1160w” alt=”Payson” width=”140″ height=”42″ />

Payson är ett av Sveriges ledande företag när det gäller internetbetalningar och erbjuder smarta betallösningar för både e-handelsföretag och privatpersoner.
Med Paysons tjänster kan du tryggt köpa och sälja på nätet. Du behöver aldrig lämna ut känsliga uppgifter till någon som du gör affär med och kan med ditt PaysonKonto lika enkelt betala och få betalt som handla i en e-butik. Payson samarbetar med Visa/MasterCard, de största internetbankerna och erbjuder även fakturatjänster och mobila betalningar.
<h3>Visa/Mastercard</h3>
<img class=” size-full wp-image-4513″ src=”/wp-content/uploads/cms/mc_vs_accpt_v_047_gif.gif” alt=”” width=”37″ height=”47″ />